ALGEMENE VOORWAARDEN ARES INCASSO 01.01.2013 opgemaakt

Belangrijke punten als zakenpartner wat u moet weten:

 1. Ares Incasso is niet aansprakelijk tussen u en uw cliënten.
 2. Ares incasso heeft geen abonnements kosten.
 3. Er worden geen provisiekosten berekend onder het bedrag van € 500,00 (vijfhonderd euro).
 4. Wij hanteren 10% provisiekosten tussen € 500,00 en € 2.000,=.
 5. Wij hanteren 15% provisiekosten boven € 2.000,=.
 6. Voor huisbezoeken bij de debiteuren betaalt u € 65,00 exclusief btw , binnen km straal van 50 km.
 7. Voor huisbezoeken boven de 50 km berekenen we € 95,00 exclusief btw.
 8. Ares Incasso heeft het recht om -zonder opgave van redenen-het in behandeling nemen of continueren van een opdracht te weigeren, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding.
 9. Uitvoering van opdrachten vindt waar nodig plaats met in achtneming van de bepalingen uit de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties.
 10. Let op met geen narekening , ( dit geldt voor de eerste 3 dossiers ) daarna geldt de regel: Opdrachtgever is aan Ares Incasso voor haar werkzaamheden een vergoeding verschuldigd gelijk aan de incasso kosten, berekend overeenkomstig de wettelijke buitengerechtelijke incassokosten , vermeerderd met 21% BTW.
  Indien opdrachtgever na totstandkoming van de opdracht een schikking treft met de debiteur,  dan is de opdrachtgever aan Ares Incasso een vergoeding verschuldigd gelijk aan de incassokosten , vermeerderd met 21% BTW.
 11. De door Ares Incasso gefactureerde bedragen dienen zonder enige aftrek of verrekening betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 12. Ares incasso is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij uit welke hoofde danook, voor de betreffende opdrachtgever in bezit heeft.
 13. Ares incasso heeft voor het uitvoeren van haar opdracht c.q. werkzaamheden uitsluitend een inspanningsverplichting. Ares Incasso geeft geen enkele garantie op het incasseren van de vordering of enig ander gewenst resultaat.
 14. Ares Incasso behoudt 5 jaar de dossiers in bezit, vanaf de datum van ontvangst van de opdrachtgever. Na 5 jaar kan de opdrachtgever geen enkele aanspraak maken over het aanleveren van dossiers. We raden ook aan dat de opdrachtgever zelf een schaduw administratie bijhoudt.
 15. Mochten er meer werkzaamheden verricht zijn door Ares Incasso, dan wordt er een eind afrekening gemaakt op basis van de gemaakte uren of ritten.

 1. Aansprakelijkheid Ares Incasso, Artikel 27: Ares Incasso heeft bij het uitvoeren van haar dienstverlening uitsluitend een inspanningsverplichting. De diensten worden naar beste weten en kunnen uitgevoerd.
 2. Ares Incasso geeft geen garantie dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook daadwerkelijk zal worden behaald. Ares Incasso is nooit aansprakelijk voor een incassoresultaat.
 3. De opgedragen werkzaamheden gebeuren volledig voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. Ares Incasso is niet aansprakelijk voor de gevolgen in- of buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, die aan haar ter incasso zijn overgedragen. Ares Incasso is ook niet aansprakelijk voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen zijn genomen.
 5. Het accepteren en daadwerkelijk in behandeling nemen van opdrachten gebeurt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid van Ares Incasso. De opdrachtgever vrijwaart Ares Incasso en stelt haar schadeloos voor alle vorderingen en aanspraak van derden, die hun oorzaak vinden in namens de opdrachtgever in behandeling nemen van opdrachten.
 6. Ares Incasso is niet aansprakelijk tussen debiteurs / derden of andere partijen. Als er buiten Ares om, dingen besproken worden tussen beide partijen dan kan Ares Incasso daarvoor niet aansprakelijk gehouden worden.
 7. Artikel 28 betreffende opzet en/of grove schuld:  Ares Incasso is, behalve in geval van opzet en/of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit gemaakte fouten.
 8. Bij overmacht heeft Ares Incasso de keuze om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur van de overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden. In beide gevallen is Ares Incasso niet gehouden om in welke vorm dan ook een schadevergoeding te voldoen. 

Ares Incasso Slotbepalingen

Artikel 32 toepasselijk recht: op alle geschillen tussen Ares Incasso en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 33: een bevoegde Rechter is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Ares Incasso en de opdrachtgever.

 

——————————————————————————————————————————————–

 

Privacy verklaring:

Ares Incasso, gevestigd aan Hortensialaan 1a, 6851 TB Huissen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Ares Incasso

Hortensialaan 1a, 6851 TB Huissen

Per mail bereikbaar op info@ares-incasso.nl.

Dhr.Gozudok is de Functionaris Gegevensbescherming van Ares Incasso. Hij is te bereiken via info@ares-incasso.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ares Incasso verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het vergaren van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend om ons vak uit te kunnen oefenen. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die wij nodig hebben ten behoeve van een incassoprocedure, verzuimcontrole, schuldhulpverlening, juridisch advies of administratieve ondersteuning.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam   – Geslacht           – Geboortedatum             – Geboorteplaats

– Adresgegevens              – Telefoonnummer          – E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

– Locatiegegevens

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Bankrekeningnummer

– Overige financiële gegevens die Ares Incasso nodig heeft voor een correcte afhandeling van de opdracht.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ares Incasso verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– kredietwaardigheidsgegevens  – financiële gegevens

Bij Ares Incasso is het mogelijk om achteraf te betalen voor de dienstverlening. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

– burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ares Incasso verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Ares Incasso verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ares Incasso neemt slechts zelden besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Soms kunnen besluiten gaan over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ares Incasso) tussen zit. Mocht u het oneens zijn met een besluit, dan kunt u altijd binnen de wettelijke termijn bezwaar maken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ares Incasso bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: ten behoeve van een correcte aanlevering van financiële gegevens aan de belastingdienst, bewaren wij onze klantgegevens 7 jaar. Daarna worden ze vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ares Incasso verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ares Incasso blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ares Incasso gebruikt wel cookies of vergelijkbare technieken. Zodra u voor het eerst op onze website komt heeft u de mogelijkheid om cookies te accepteren dan wel af te wijzen. Gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ares Incasso en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ares-incasso.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ares Incasso wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ares Incasso neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ares-incasso.nl.u