ALGEMENE VOORWAARDEN ARES INCASSO 01.01.2013 opgemaakt

Belangrijke punten als zakenpartner wat u moet weten:

 1. Ares Incasso is niet aansprakelijk tussen U en Uw cliënten.
 2. Ares incasso heeft geen abonnement kosten.
 3. Er zijn geen provisiekosten onder bedrag van € 500,00 ( vijfhonderd euro )
 4. Wij hanteren 10% provisie kosten tussen € 500,00 en € 2.000,00
 5. Wij hanteren 15% provisiekosten boven € 2.000,00
 6. Huisbezoeken bij de debiteurs betaald u € 65,00 exclusief btw , binnen km straal van50km
 7. Huisbezoeken meer dan 50 km berekenen we € 95,00 exclusief btw
 8. Ares Incasso heeft het recht om -zonder opgave van redenen-het in behandeling nemenof continueren van een opdracht te weigeren, zonder dat zij gehouden is tot enigeschadevergoeding
 9. Uitvoering van opdrachten vindt waar nodig plaats met in achtneming van de bepalingenuit de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijketransacties
 10. Let op met geen narekening , ( dit geldt voor de eerste 3 dossiers ) daarna geldt het regel:Opdrachtgever is aan Ares Incasso voor haar werkzaamheden een vergoeding verschuldigd gelijk aan de incasso kosten, berekend overeenkomstig de wettelijke buitengerechtelijke incassokosten , vermeerderd met 21% BTW
  Indien opdrachtgever na totstandkoming van de opdracht schikking treft met debiteur , is opdrachtgever aan Ares Incasso een vergoeding verschuldigd gelijk aan de incassokosten , vermeerder met 21% BTW.
 11. De door Ares Incasso gefactureerde bedragen dienen zonder enige aftrek of verrekening betaald te worden binnen 14 na factuurdatum
 12. Ares incasso is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij uit welke hoofde ook , voor de betreffende opdrachtgever in bezit heeft
 13. Ares incasso heeft voor het uitvoeren van haar opdracht c.q. werkzaamheden uitsluitend een inspanningsverplichting. Ares Incasso geeft geen enkele garantie op de incasseren van de vordering of enig ander gewenst resultaat
 14. Ares Incasso behoud 5 jaar de dossiers in bezit , vanaf data die is ontvangen van opdrachtgever. Na 5 jaar kan de opdrachtgever geen enkele aanspraak maken over het aangeleverde dossiers. We raden ook aan dat Opdrachtgever zelf administratie bijhoud
 15. Mocht er meer werkzaamheden verricht zijn door Ares Incasso Dan wordt er eind afrekening gemaakt met het gemaakte uren of ritten .

 1. Aansprakelijkheid Ares Incasso , Artikel 27 Ares Incasso heeft bij uitvoeren van haar dienstverlening uitsluitend een inspanningsverplichting. De diensten worden naar beste weten en kunnen uitgevoerd.
 2. Ares Incasso geeft geen garantie dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook daadwerkelijk zal worden behaald. Ares Incasso is nooit aansprakelijk voor een incassoresultaat.
 3. De opgedragen werkzaamheden gebeuren volledig voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. Ares Incasso is niet aansprakelijk voor de gevolgen in of buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, die aan haar ter incasso zijn overgedragen. Ares Incasso is ook niet aansprakelijk voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen zijn genomen.
 5. Het accepteren en daadwerkelijk in behandeling nemen van opdrachten gebeurt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid van Ares Incasso. De opdrachtgever vrijwaart Ares Incasso en stelt haar schadeloos voor alle vorderingen en aanspraak van derden, die hun oorzaak vinden in namens de opdrachtgever in behandelingen nemen van opdrachten.
 6. Ares Incasso is niet aansprakelijk tussen debiteurs / derden partij wat er besproken is tussen beide partijen buitenom Ares Incasso.
 7. Artikel 28 geen opzet en/of grove schuld Ares Incasso is, behalve in geval van opzet en/of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit gemaakte fouten.
 8. Bij overmacht heeft Ares Incasso de keuze om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur van de overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden. In beide gevallen is Ares Incasso niet gehouden om in welke vorm dan ook schadevergoeding te voldoen.
 9.  
 10.  

Ares Incasso Slotbepalingen

Artikel 32 toepasselijk recht , Op alle geschillen tussen Ares Incasso en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 33 bevoegde Rechter is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Ares Incasso en de opdrachtgever.